Privacybeleid

Per 25 mei 2018 is de nieuwe wet Algemene Vordering Gegevensbescherming (AVG) van toepassing. Fysiotherapie Care4Motion hecht veel waarde aan de bescherming van uw persoonsgegevens. Daarom willen wij u op de hoogte stellen van het beleid omtrent deze verwerking binnen onze organisatie.
 

Het verschaffen en verkrijgen van de gegevens:


U heeft recht op de gegevens van de praktijk en uw behandelaar
Fysiotherapie Care4Motion/ Marlies Bijman (verwerkingsverantwoordelijke)
Goeman Borgesiuslaan 131
9722 RG Groningen
06-12405317
 

Uw persoonsgegevens
Uw persoonsgegevens worden uitsluitend door Fysiotherapie Care4Motion gebruikt voor declaratie en administratieve doeleinden. U maakt gebruik van de diensten van onze praktijk waarvoor uw persoonsgegevens noodzakelijk zijn en/ of omdat u deze zelf verstrekt.
 

De volgende gegevens worden geregistreerd

Voor- en achternaam, geslacht, geboortedatum, adres, telefoonnummer, emailadres.


Directe Toegankelijkheid Fysiotherapie: DTF/ zorgmail
Indien u zich aanmeld voor fysiotherapie zonder tussenkomst van de huisarts oftewel een verwijzing dan moeten wij u huisarts daarvan bericht sturen. Hierin staat beschreven; uw hulpvraag, omschrijving van de klacht en of wij u in behandeling nemen. Bij afronding van het behandelingstraject wordt een kort evaluatieverslag verstuurd naar uw huisarts.
 

De informatie verstrekking aan de huisarts wordt via een apart beveiligd mail systeem uitgevoerd. Dit systeem heet zorgmail lifeline. Indien een (huis)arts ofwel specialist geen lifeling-verbinding heeft dan krijgt u dit persoonlijk per brief mee ofwel met uw toestemming (getekend) wordt deze info naar uw persoonlijke email verzonden.


Quiliview

Dit is een onafhankelijke organisatie die online enquêtes afneemt na een behandelperiode, de PREM. De PREM is een verplichte evaluatie die door de verzekeraars in hun contract is opgenomen. Een persoon wordt altijd om toestemming gevraagd of hij/zij wilt deelnemen aan deze enquête en of hij/zij toestemming geeft voor het verstrekken van de gegevens.


Website

Alle communicatie op de website is beveiligd. Het contactformulier op onze website betreft een e-mailcorrespondentie.


Bijzondere persoonsgegevens die fysiotherapie Care4Motion verwerkt
Gezondheid/ klachten gerelateerde gegevens, behandeltraject, identiteitsbewijs nummer, BSN en indien jonger dan 16 jaar uitsluitend met toestemming van een ouder/ verzorger.


Alle medewerkers binnen Fysiotherapie Care4Motion hebben een geheimhouding plicht en gaan zorgvuldig met uw gegevens om.


Fysiotherapie Care4Motion werkt met Fysioroad Map (FRM) Online, een systeem dat alleen bereikt kan worden via inlog met een beveiligde verbinding. Lees meer over de certificering van FRM: https://www.fysioroadmap.nl/databeveiliging
 

Met welk doel en op basis van welke grondslag verwerken wij deze persoonsgegevens
Een overeenkomst aangaande u als cliënt en Fysiotherapie Care4Motion oftewel het behandeltraject/ de opdracht. Wij zijn hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals beschreven in de WGBO. Deze wet regelt de dossiervorming in de gezondheidszorg.


Het kunnen controleren en identificeren van de patiënt in de praktijk ( legitimatieplicht).
 

Voor doelmatig beleid en beheer van de fysiotherapeutisch zorgverlening anders kunnen wij u niet in behandeling nemen.
 

Voor het uitvoeren van uw declaratie al of niet met uw zorgverzekeraar.
 

U te kunnen bellen of e-mailen om onze dienstverlening uit te kunnen voeren.


Uw rechten en hoelang worden uw persoonsgegevens bewaard
Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor persoonsgegevens en bijzondere persoonsgegevens voor de wettelijke termijn van 15 jaar.
 

U heeft de volgende rechten

Het recht om te weten of en welke persoonsgegevens van u verwerkt worden.


Het recht op inzage en afschrift van die gegevens (voor zover de privacy van een ander daardoor niet wordt geschaad).


Het recht op correctie, aanvulling of verwijdering van gegevens indien dat nodig mocht zijn.


Het recht om (gedeeltelijke) vernietiging van uw medische gegevens te vragen. Hieraan kan alleen tegemoet worden gekomen als het bewaren van de gegevens voor een ander niet van aanmerkelijk belang is en de gegevens op grond van een wettelijke regeling niet bewaard moeten blijven.


Het recht op het toevoegen van een eigen verklaring (van medische aard) aan uw dossier.


Het recht om u in bepaalde gevallen tegen de verwerking van uw gegevens te verzetten

Als u gebruik wilt maken van uw rechten, dan kunt u dit mondeling of middels een aanvraagformulier kenbaar maken. Uw belangen kunnen ook behartigd worden door een vertegenwoordiger (zoals een schriftelijk gemachtigde, of uw curator of mentor).


Website

Op onze website; www.care4motion.nl wordt gebruik gemaakt van cookies.
 

Geautomatiseerde besluitvorming

Qualiview is een onafhankelijke organisatie die online enquêtes afneemt na een afgerond behandeltraject. Deze informatie is een voorwaarde voor de zorgverzekeraar voor het afsluiten van een zorgcontract met de praktijk. Uw persoonsgegevens worden niet gedeeld met qualiview, het is een anoniem systeem. U geeft zelf toestemming aan uw fysiotherapeut of u hieraan wilt deelnemen.


Gegevens van andere organisatie (o.a. huiarts)
De gegevens afkomstig van andere organisaties zoals huisarts en/ of andere medisch specialisten worden opgeslagen binnen Fysioroad Map, ons beveiligd administratie systeem.


Indien u klachten heeft over de verwerking en/ of omgang met uw gegevens door Fysiotherapie Care4Motion kunt u contact opnemen met: Marlies Bijman (verwerkingsverantwoordelijke) of via info@care4motion.nl